תקנון תנאי שימוש

1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "ארגון עתרי"ד" ("האתר"). מפעיל האתר הוא ארגון עתרי"ד ע.ר. 580294940 (להלן: "עתרי"ד " או "הארגון") שכתובתו היא  רח' אפרתה 6, מיקוד 9338406 ירושלים.

1.2 השימוש באתר כפוף לתקנון תנאי השימוש המפורטים להלן ("התקנון" או "תנאי השימוש"). התקנון  מסדיר את היחסים בין הארגון לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו. יש להקפיד לעיין בתקנון. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הארגון.

1.3 הארגון שומר על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בקישור:www.atrid.org, כפי שיעודכן וישונה מעת לעת ע"י הארגון. מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי שימוש זה והסכמתך לתקנון מהווה את הסכמתך למדיניות הפרטיות.

1.4 תקנון תנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

1.5 אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.

2. הגדרות
במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
2.1 "אתר האינטרנט" או "האתר" אתר האינטרנט של ארגון עתרי"ד וכל תוכן או תכנים הכלולים בו.2.2 "משתמש" מי שעושה שימוש כלשהו באתר האינטרנט.

2.3 "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.  "שימוש" כולל ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי האתר לרבות מתן תרומה דרך האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

2.4 "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon)

3. מטרת האתר
3.1 מטרת האתר היא להעלות את המודעות החברתית לבעייה של אוכלוסיות מוחלשות לחגוג לילדיהם את בר או בת המצווה שלהם/ן ולסייע להם לציין את יום זה בשמחה תוך יצירת שיתופי פעולה עם חברות ועמותות אחרות וגיוס תרומות כספים (להלן: "מטרת האתר").

4. שירותים המוצעים באתר
4.1 כחלק ממטרת האתר, מציע האתר את השירותים שלהלן:
 האתר מכיל מידע, תכנים ושירותים, ובכללם אפשרויות התרומה  והעזרה אשר אליהם יכול המשתמש להגיש בקשה להירשם.4.2 כמו כן, הארגון מאפשר לגולשים לתרום כסף לטובת פעילות הארגון באמצעות צד ג'

4.3 המידע המופיע באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא (As Is). יתכן שהמידע אינו מדויק, שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות, ועל כן, הארגון אינו אחראי לאי דיוקים, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע או לתוכן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

4.4 מובהר בזאת כי הארגון אינו מתחייב כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, והארגון רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים הניתנים באתר (לרבות הפרויקטים ההתנדבותיים) ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הארגון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

5. פרטיות ומאגרי מידע
5.1 ייתכן כי חלק מהפעילות באתר תותנה במסירת פרטים אישיים באתר , כגון: שם מלא, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת ועיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה, על המשתמש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.5.2 מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לארגון עקב כך.

6. נוהל מתן או ביטול תרומה
6.1 בעת מתן תרומה באתר באמצעות חברת התשלום, תבוצע בדיקת כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי. לאחר אישור התרומה הארגון ינפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.6.2 כל משתמש אשר ביצע תרומה באתר יהיה רשאי לפנות לארגון על מנת לשנות את סכום התרומה או לבטל את התרומה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981. בקשה לביטול התרומה תעשה באמצעות פנייה בדוא"ל : [email protected] או בפניה טלפונית אל הארגון.

6.3 הארגון יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת התשלום. במידה והארגון יחוייב על ידי חברת התשלום בגין השינוי או הביטול  יחויב מבצע הפעולה בגין עמלת הביטול כאמור.

6.4 אנו לא אוספים או שומרים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי חברות התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.

6.5 הארגון רשאי להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שפעולותיו נעשות בהתאם למטרות הארגון.

7. הגבלת אחריות
7.1 שירות זה אינו למטרות רווח והוא מועמד לרשותך כפי שהוא ("As Is") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, הארגון אינו נותן כל הבטחה ולא יישא באחראיות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). הארגון אינו מתחייב ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הארגון או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים ושהשירותים והאתר או השרת עליו הם נסמכים יהיו נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל הארגון או אצל מי מספקיו.7.2 השירות מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ואו מצג ואו אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. הארגון אינו מבטיח ו/או נותן מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בקשר לתוצאות של שימוש זה בכל הקשור למהימנות, זמינות, שיפור ביצועים ו/או בכל עניין אחר.

7.3 ככל שהדבר מותר על פי דין, הארגון מחריג בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת.

7.4 הארגון אינו אחראי ואינו ערב למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. הארגון לא יהא אחראי, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם הארגון היה מודע לאפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

7.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הארגון לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירותים ו/או האתר, לרבות עיכוב הביצוע ו/או אי הביצוע של התחייבויותיו לפי הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן.  בהסכם זה "כוח עליון" משמעו – אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, הארגון לא ידע או חזה אותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתו הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהארגון למלא את התחייבויותיו על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מחדלי צד ג', תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה, אירועים ביטחוניים, מצב חירום בריאותי או מגפה.

7.6 אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתקנון מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

8. הקניין הרוחני של הארגון ורישיון השימוש של הלקוח
8.1 הארגון הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.8.2 כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), שרטוטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, איורים, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת) הקיימים באתר האינטרנט, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לשירות, הינם בבעלותו הבלעדית של הארגון ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לארגון לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר ויישארו בבעלותו הבלעדית של הארגון או בבעלות הצדדים השלישיים כאמור.

8.3 אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר האינטרנט ו/או או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה.

8.4 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהארגון, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
8.5 רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח וCC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.

8.6 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) למכור,לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ב) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

8.7 ככל שתשלח לארגון הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר האינטרנט, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של הארגון  בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לארגון לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

9. התחייבות המשתמש
9.1 הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא להעלות פרטים על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי הארגון במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את הארגון ו/או מי מהגורמים הקשורים אליו לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק (לרבות כל שימוש שמהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם); (ט) לא לבקר בשירות (באתר) ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או העלול להכפיף את הארגון לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.9.2 אתה מתחייב להגן על ולשפות את הארגון ומי מטעמו, כולל ומבלי לגרוע את כל חבריו, מנהליו, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליו ועובדיו נגד כל אובדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים להפרה של תנאי מתנאי השימוש.

10. הפניות לאתרים חיצוניים
10.1 יכול ואתר האינטרנט יכלול מידע והפניות או קישורים לאתרים, הנמסרים לפרסום מטעמם של צדדים שלישיים.10.2 הארגון לא ישא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר האינטרנט ו/או לתוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה או מקשר האתר. הארגון  אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים המפרסמים או המפעילים אותם. פרסום תכנים באתר האינטרנט, לרבות הפניה או קישור לאתרים, אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. הארגון רשאי על פי שיקול דעתו להסיר כל הפניה או קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים או הפניות אחרים. כל שימוש באתרים אלה יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש של האתר הספציפי ובכפוף לחתימה על הסכם נפרד בין המשתמש לאותו אתר ככל שנדרש, והארגון לא ישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

10.3 ככל שהשירות מכיל קישורים (Links) לשירותים ומשאבים חיצוניים, הארגון אינו שולט בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. קישורים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין הארגון אחראי לקישורים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על קישור ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם הארגון, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. הארגון לא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. הארגון אינו מציג מצגים ו/או נותן הבטחות ו/או המלצות ולא יהיה לו כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים, אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בהעלאת כל תוכן או מידע אחר (בכל צורה שהיא) משום הפרת דין או זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, וכי אתה נותן בזאת לארגון זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה ושאינה מוגבלת בזמן באותו מידע ותוכן שהעלית (ככל שהעלית).

11. שינויים באתר האינטרנט, הפסקת השירות והתמיכה
11.1 על הארגון  לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.11.2 הארגון יוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות, לרבות מבנה השירות, סוג השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד הארגון. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת הארגון, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהארגון יראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

11.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי הארגון להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים,  כולו או מקצתו.

11.4 הארגון עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות אתר האינטרנט על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר האינטרנט, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]. אין ביכולת הארגון להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה והארגון עומד לרשותך בכל בעיה פרטנית.

12. סיום התקשרות
12.1 הארגון יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. הארגון לא יהיה חייב בהתרעה מראש אך יודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני.12.2 נוסף לאמור לעיל הארגון יהיה רשאי בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לחדול ממתן השירות.

12.3 מדיניות הפרטיות העדכנית של הארגון נמצאת בכל עת באתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

13. דין וסמכות שיפוט
13.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

14. ידע על נגישות האתר
14.1 אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.14.2 התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

14.3 מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

15. שונות
15.1 הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.15.2 הארגון  יהיה רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט. הארגון יפרסם הודעה על כל שינוי מהותי כאמור באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

15.3 שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד הארגון בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

15.4 הוראות סעיפים 7-13 ו-15 להסכם זה ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

15.5 אי מימוש זכויותיו של הארגון  על פי תנאי השימוש אין משמעו כי הארגון מוותר עליהן.

15.6 אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור הארגון מראש ובכתב.

15.7 אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

פרטי התקשרות

עמותת עתרי"ד מס' עמותה 580000560

רח' אפרתה 6 ירושלים

02-6737066

[email protected]